Këshilli për Migrim dhe Integrim në Linz

gjuhë të tjera

English | Français | Bosanski / Hrvatski / Srpski | Türkçe | Românește | русский язык

Që tu mundësohet imigrantëve në Linz që të ndikojn në formësimin e Politikave integruese, në vitin 1996 u themelua Këshilli për Integrimin e të Huajve. Duke u bazuar në vendimin e Këshillit të Komunës, më 11.Prill.1996, Këshilli do të funksiononte 6 vjet, e pastaj do    të votohej i  ri.

Në Dhjetor 2008, bazuar në vendimin e Këshillit të qytetit më 18.Shtator.2008, për herë të parë, Përfaqsuesit e dërguar nga Shoqatat e migrantëve u emruan në Këshill nga Kryetari i qytetit të Linzit. Në të njejtën kohë u ndryshua edhe emri i Këshillit në Këshill për Migrim dhe Integrim (MIB) në Linz. 

Këshilli është përfaqësues i interesave politike i të gjithë qytetarëve të Linzit me prejardhje nga jashtë. Ai përbëhet nga pesëmbëdhjet kandidat të emruar dhe pa pagesë. Pastaj çdo Parti e përfaqsuar në Këshillin e qytetit dërgon nga një Këshilltar me të drejt këshille në MIB.
 

Objektivat (Qëllimet) e Këshillit për Migrim dhe Integrim

 • Përfshirjen e interesave të Migrantëve në nivel komunal
 • Përmirsimin e kushteve të jetesës së Migrantëve në lëmi të ndryshme (Banimi, Shkollimi, Punsimi,…)
 • Zvoglimin e Paragjykimeve dhe Diskriminimit
 • Nxitjen e mirëkuptimit ndërmjet grupeve me prejardhje të ndryshme Etnike
 • Nxitjen e së drejtës së votimit në nivel komunal për të gjith Imigrantët

Mënyra e Punës së Këshillit për Migrim dhe Integrim

 • Takime të rregullta pune Mbledhje publike

Detyrat e Këshillit për Migrim dhe Integrim

Përfaqësimin e interesave të Bashkëqytetarëve me prejardhje nga jashtë (Në lidhje me aspektin e nënshtetësisë, prejardhjes, të kulturës ose të pozitës shoqërore të tyre):

 • Kontakte me popullaten e imigruar
 • Kërkesa dhe Pozicionime në shërbimet përgjegjëse të qytetit
 • Këshillim dhe informim të komisioneve të qytetit
 • Pjesëmarje në proceset e vendimmarrjes në nivel komunal, në kuadër të mundësive ligjore

Puna Publike

 • Zvoglimi i barierave, nxitja e dialogut ndërmjet grupeve të ndryshme etnike
 • Informimi i qytetarëve të jashtëm të Linzit dhe Shoqatat e tyre për tema me rëndësi për  migrantët si dhe Aktivitet e MIB it
 • Informimin e Austriakëve për situatën e popullatës së imigruar
 • Këshilli për Migrim dhe Integrim në facebook: http://www.facebook.com/Migrationsbeirat

Zyra e Këshillit për Migrim dhe Integrim

Zyra për Integrim (Integrationsbüro) në Linz, është në disponim të Këshillit për Migrim dhe Integrim. 
• Formularët për Aplikim në Projektet që promovohen nga Këshilli për Migrim dhe Integrim

Bleib sauber!

Gemeinsam für ein sauberes Linz

Halte deine Stadt sauber, weil es easy ist!

Mehr Info