Zyra për Integrim – Qëllimet dhe Parimet

gjuhë të tjera

English | Français | Bosanski / Hrvatski / Srpski | Türkçe | Românește | русский язык

Kjo është ajo për çka angazhohemi ne:

 • Trajtimin pozitiv të llojlojshmërisë dhe dallimeve shoqërore
 • Shansa të barabarta të të imigruarve për pjesëmarje në jetën komunale si dhe në infrastukturën sociale dhe kulturore.
 • Zvoglimin e pengesave në qasje dhe shfrytëzim të ofertave në Magistratin e qytetit të Linzit nga Imigrantët.
 • Synimi i përmirsimit afatëgjat të situatës jetësore (P.Sh. Banimi, Aktivitete të lira… ) të imigrantëve në qytet, përmes masave për barazi dhe antidiskriminim.
 • Inkuadrimi i Migrantëve në jetën politike të qytetit.
 • Promovimi i ofertave që mundësojn mësimin e Gjuhës gjermane.
 • Rrjetëzimi: Shkëmbimi me Entet, Institucionet, Organizatat, NGOt dhe Shoqatat që janë aktive në lëmin e migrimit. 

Ne e kuptojm:

 • Integrimin si një proces të qëndrueshëm të zhvillimit, i cili nuk nënkupton përshtatjen e njëanëshme të  imigrantëve, por mundësimin e masave dhe kushteve të përgjithshme nga shoqëria vendase, për shansa të barabarta për të gjith banorët e qytetit,
 • Integrimin si obligim të politikës së qytetit për përfshirje në të gjitha lëmit (Shkollimi/Arsimi, Banimi, Puna, Shëndetsia, Rinia, Kultura…), gjat planifikimit dhe zhvillimit të qytetit.
 • Larmin kulturore si Sfidë dhe Potencial të Qytetit të Linzit.

Ofertat tona u ofrohen:

 • Imigrantëve dhe Popullatës me rrënjë austriake
 • Shoqatave të Migrantëve
 • Bartësve të vendimeve politike
 • Krijuesve të Infrastukturës komunale
Reisepass
jetzt verlängern!
Reisepass jetzt verlängern!

Im "Superpassjahr 2020" laufen die Pässe vieler LinzerInnen ab. Reservieren Sie Ihren Termin gleich online, um Wartezeiten zu vermeiden.

Mehr dazu