Zyra për Integrim – Qëllimet dhe Parimet

gjuhë të tjera

English | Français | Bosanski / Hrvatski / Srpski | Türkçe | Românește | русский язык

Kjo është ajo për çka angazhohemi ne:

 • Trajtimin pozitiv të llojlojshmërisë dhe dallimeve shoqërore
 • Shansa të barabarta të të imigruarve për pjesëmarje në jetën komunale si dhe në infrastukturën sociale dhe kulturore.
 • Zvoglimin e pengesave në qasje dhe shfrytëzim të ofertave në Magistratin e qytetit të Linzit nga Imigrantët.
 • Synimi i përmirsimit afatëgjat të situatës jetësore (P.Sh. Banimi, Aktivitete të lira… ) të imigrantëve në qytet, përmes masave për barazi dhe antidiskriminim.
 • Inkuadrimi i Migrantëve në jetën politike të qytetit.
 • Promovimi i ofertave që mundësojn mësimin e Gjuhës gjermane.
 • Rrjetëzimi: Shkëmbimi me Entet, Institucionet, Organizatat, NGOt dhe Shoqatat që janë aktive në lëmin e migrimit. 

Ne e kuptojm:

 • Integrimin si një proces të qëndrueshëm të zhvillimit, i cili nuk nënkupton përshtatjen e njëanëshme të  imigrantëve, por mundësimin e masave dhe kushteve të përgjithshme nga shoqëria vendase, për shansa të barabarta për të gjith banorët e qytetit,
 • Integrimin si obligim të politikës së qytetit për përfshirje në të gjitha lëmit (Shkollimi/Arsimi, Banimi, Puna, Shëndetsia, Rinia, Kultura…), gjat planifikimit dhe zhvillimit të qytetit.
 • Larmin kulturore si Sfidë dhe Potencial të Qytetit të Linzit.

Ofertat tona u ofrohen:

 • Imigrantëve dhe Popullatës me rrënjë austriake
 • Shoqatave të Migrantëve
 • Bartësve të vendimeve politike
 • Krijuesve të Infrastukturës komunale

Chatbot ELLI

ELLI, der Chatbot der Stadt!

ELLI ist digital, hilfsbereit und immer zur Stelle, wenn Antworten auf Fragen benötigt werden.

Mehr Infos