Linzi i larmishëm

gjuhë të tjera

English | Français | Bosanski / Hrvatski / Srpski | Türkçe | Românește | русский язык

Linzi ka shumë fytyra – një qytet, në të cilin jetojn njerëz, nga më shum se 140 nacionalitete.
Integrimi në kuptimin e bashkëjetesës së hapur, ndodh konkret në qytete, komuna – në pjesë të qytetit, vendbanime, në çerdhet e fëmijëve, shkolla ose vendet e punës, pra në vendet ku ndodhin takimet e përditëshme në mes të imigrantëve dhe "Vendasve".
Për qytetin e Linzit është obligim i zhvillimit modern, që në plotsimin e nevojave të përfshihen të gjithë njerzit që jetojn në qytet.

Paketa e masave për Integrim

Me krijimin e Sektorit për Integrim dhe me fillimin e "Maßnahmenpakets Integration" në vitin 2010, kryeqyteti i Landit vazhdoi me një Hap mjaft të rëndësishëm për Bashkëjetesën. „Mësimi i Gjuhës gjermane është "Çels" për integrim të suksesshëm. Për këtë shkak kemi vendosur si pikë kyçe promovimin e gjuhës në Objektet për përkujdesjen e fëmijve“, e sqaron Referenti për Integrim, Nënkryetari Klaus Luger.

Programi Social i Linzit 2011: Lebens-Vielfalt

Çështjes së Integrimit i përkushtohet Kapitulli "Lebens-Vielfalt" im Linzer Sozialprogramm, i cili u aprovua me shumicë votash më 24. Nëntor 2011 në Këshillin e qytetit. Në bazë të tij Paketa e masave për integrim vazhdon të zgjërohet. Spektri i projekteve shkon nga zgjërimi i promovimit të gjuhës e gjer te mundësimi i takimeve kulturore.

Zyra për Integrim

Si vend i rrjetëzuar dhe përkrahës u formua që në vitin 1991 Integrationsbüro me këto Objektiva:

  • Zyrë qendrore informative për çështjet dhe kërkesat reth  imigrimit dhe integrimit
  • Përshtatjen e Ofertave dhe Shërbimeve të qytetit të Linzit kërkesave të Klientëve  me prejadhje nga jasht (Hapje Interkulturore).
  • Senzibilizimi i njerzve në qytet për rëndësin dhe potencialin e shumllojshmërisë kulturore.

Këshilli për Migrim dhe Integrim (Migrations- und Integrationsbeirat)

Der Migrations- und Integrationsbeirat është përfaqësues i interesave politike i të gjithë banorëve të Linzit me prejardhje nga jashtë (Migrant). Ai angazhohet për përfshirjen e kërkesave të imigrantëve në nivel komunal si dhe për reduktimin e paragjykimeve dhe diskriminimit.

Frag ELLI!

Frag ELLI! Der Chatbot der Stadt

ELLI ist digital, hilfsbereit und immer zur Stelle, wenn Antworten auf Fragen rund um die Stadt Linz benötigt werden.

Mehr Infos